Tidskriften Erevna

Register över artiklar som utlägger särskilt bibelställe

 

2 Mos. 20:3 Den ende Guden.......... 46:4

 

Ps. 32.............................................. 45:4

 

Amos 5:23, 24................................ 51:4

 

Matt. 1:18-24................................. 49:3

Matt. 2:1‑12................................... 45:4

Matt. 2:13-23................................. 53:3

Matt. 3:11, 12................................. 53:1

Matt. 3:13‑17................................. 45:4

Matt. 4:1‑11................................... 53:1

Matt. 5:1-12................................... 53:3

Matt. 5:13-16................................. 44:3

   — » — ........................................ 49:3

Matt. 5:17‑19................................. 53:1

Matt. 5: 18...................................... 57:3

Matt. 5:20-26................................. 46:3

Matt. 5:33-37................................. 45:2

Matt. 5:38‑42................................. 53:1

Matt. 5:39, 43, Rom. 12:19, 21...... 55:2

Matt. 6:5-8..................................... 49:3

Luk. 11:1-13 jämte
par.-texten Matt. 6:9 ff.............. 50:3

Matt. 6:19-23................................. 53:2

Matt. 6:25-34................................. 54:3

Matt. 7:12....................................... 49:3

   — » — Gyllene regeln................. 54:2

Matt. 7:15-21................................. 46:3

Matt. 7:16-20 o. Matt. 12:33
Jesu liknelse om trädet....... 47:1 o 2

Matt. 7:22‑29................................. 45:2

Matt. 8:1‑13................................... 45:4

Matt. 8:14-17................................. 53:2

Matt. 8:23-27................................. 53:2

Matt. 9:1-8..................................... 53:3

Matt. 9:9-13 .................................. 49:3

Matt. 9:18-34................................. 54:4

Matt. 9:36-38 ................................ 49:3

Matt. 10:2-15................................. 53:4

Matt. 10:7....................................... 54:1

Matt. 10:16 Listiga som ormar.... 55:3

Matt. 10:16‑22......................... 47:1 o 2

Matt. 10:24-31 .............................. 49:3

Matt. 10:26, Matt. 13:11 ff.,  Joh.18:20 Offentligt o. hemligt..................... 53:1

Matt. 10:32-39............................... 53:4

   — » — ........................................ 54:2

Matt. 11:2-10................................. 49:3

Matt. 11:11-19............................... 49:3

Matt. 11:20‑244............................. 45:2

Matt. 11:25‑30............................... 45:2

Matt. 12:15-21............................... 54:1

Matt. 7:16-20 o. Matt. 12:33 Jesu liknelse om trädet…............... 47:1 o 2

Matt. 12:33‑37......................... 47:1 o 2

Matt. 12:36 Fåfänga ord................. 55:3

Matt. 10:26, Matt. 13:11 ff.,  Joh.18:20 Offentligt o. hemligt..................... 53:1

Matt. 13:14, 15 Att ha ögon........... 57:4

Matt. 13:31‑33............................... 48:1

   — » — ........................................ 54:2

   — » — Den nya tidsåldern.......... 57:2

Matt. 13:44-46............................... 49:3

Matt. 13:47‑50............................... 45:3

Matt. 13:47-52............................... 49:3

Matt. 14:23..................................... 54:1

Matt. 16:1-4 Tidernas tecken.......... 44:3

   — » — Jonas’ tecken.................. 44:3

   — » —......................................... 49:3

Matt. 16:13‑20............................... 45:2

Matt. 16:21-23............................... 49:3

   — » —
Gå bort ifrån mig, Satan!
.............. 53:1

Matt. 16:24-27............................... 49:3

Luk. 12:13-21 och Matt. 16:24-27 50:3

Matt. 17:1-8................................... 46:3

Matt. 17:9‑13................................. 45:2

Matt. 18:1-10................................. 49:3

Matt. 18:23-25............................... 53:3

Mark. 11:11‑24 med
Matt. 21:14‑17
............................ 50:1

Matt. 21:28‑31......................... 47:1 o 2

Matt. 22: 34‑46.............................. 50:1

Matt. 22:1-14................................. 54:2

Matt. 23:1‑12 ................................ 45:2

Matt. 24:35‑44............................... 45:3

   — » — ........................................ 53:3

Matt. 25:1‑13................................. 50:1

   — » — ........................................ 53:3

Matt. 25:14‑30............................... 50:1

Matt. 25:31‑46............................... 50:1

Matt. 26:17‑30............................... 50:1

Matt. 26:59‑66............................... 50:1

Matt. 27:15‑26............................... 50:1

Matt. 28:1-8................................... 45:1

Matt. 28:8‑15................................. 45:1

   — » — ........................................ 48:1

Matt. 28:18‑20............................... 50:1

 

Mark. 1:14‑15................................. 50:1

Mark. 2:23‑3:5............................... 50:1

Mark. 4:21‑25................................. 45:3

Mark. 6:31 Vila er lite.................. 54:4

Mark. 10:13‑16............................... 50:1

Mark. 10:17‑27............................... 50:1

   — » — Vad skall jag göra
för att ärva evigt liv?
.................... 56:1

Mark. 10:32‑45............................... 48:1

Mark. 11:11‑24 med
Matt. 21:14‑17............................ 50:1

Mark. 12:41‑44............................... 45:2

Mark. 14:43‑50............................... 50:1

Mark. 16:1-8................................... 46:1

   — » — ........................................ 50:1

 

Luk. 1:46‑55................................... 45:1

Luk. 1:57‑80................................... 46:2

Luk. 2:21........................................ 45:4

Luk. 2:22‑32................................... 45:4

Luk. 2:42‑52................................... 45:4

   — » —
Tolvåringen i templet
................... 57:2

Luk. 3:1-15..................................... 50:3

   — » — ........................................ 51:3

Luk. 4:16-22................................... 50:3

Luk. 4:23‑30............................. 47:1 o 2

Luk. 5:1-11..................................... 46:3

Luk. 6:20‑26................................... 45:3

Luk. 7:36-50................................... 50:3

Luk. 9:51-62................................... 50:3

   — » — ........................................ 57:1

Luk. 10:17‑20................................. 48:1

   — » — ........................................ 50:3

Luk. 10:23‑37................................. 53:1

Luk.10:25-37 Vår nästa............ 48:2 o 3

Luk. 11:1-13 jämte
par.-texten Matt. 6:9 ff.............. 50:3

Luk. 11:14-28................................. 50:3

Luk. 12:13-21 och Matt. 16:24-27 50:3

Luk. 12:35-40................................. 50:3

Luk. 14:16-24................................. 46:2

Luk. 14:25-35................................. 52:3

Luk. 15:1‑10................................... 46:2

   — » — Det förlorade fåret........... 52:3

Luk. 15:11-32................................. 52:3

Luk. 16:1-8..................................... 46:3

   — » — Den otrogne förvaltaren.. 47:3

Luk. 16:10‑15................................. 45:2

Luk. 16:19‑31................................. 46:2

   — » —  Om kärleken
från helvetet
................................. 55:1

Luk. 17:7‑10................................... 48:1

Luk. 17:20-30................................. 49:3

   — » — ........................................ 50:3

Luk. 18:9-14................................... 46:3

Luk. 19:1‑10................................... 48:1

   — » — I dag vill jag
stanna i ditt hus
............................ 57:2

Luk. 19:41-47................................. 46:3

Luk. 20:27‑40................................. 45:3

Luk. 22:14‑22................................. 45:1

Luk. 22:31-38................................. 51:3

Luk. 24:13‑35................................. 46:1

   — » — ........................................ 50:3

Luk. 24:46 Uppståndelsen.............. 55:4

 

Joh. 1:14 Ordet blev kött................. 57:3

   — » — ........................................ 57:4

Joh. 1:16-18.................................... 46:4

Joh. 1:29-34.................................... 46:4

Joh. 2:1‑11...................................... 45:4

Joh. 3:1‑15...................................... 46:2

Joh. 3:16 Om begreppet världen...... 56:2

Joh. 3:16-21.................................... 46:2

Joh. 4:5-42...................................... 46:4

Joh. 4:46‑52.................................... 49:1

Joh. 5:22‑24.................................... 49:1

Joh. 5:22-39.................................... 49:2

Joh. 6:24‑36.................................... 49:1

Joh. 6:44‑47.................................... 49:1

Joh. 6:52-66.................................... 51:3

Joh. 6:63......................................... 57:4

Joh. 7:14-18.................................... 46:4

Joh. 7:37‑39.................................... 49:1

   — » — ........................................ 49:2

Joh. 7:40‑52.................................... 45:3

   — » —  ....................................... 49:1

Joh. 8:12......................................... 46:4

   — » — Kristus–världens ljus...... 57:2

Joh. 9:1‑7, 24‑38............................. 49:1

   — » — ........................................ 49:2

Joh. 10:1‑10.................................... 49:1

   — » — ........................................ 49:2

Joh. 10:11‑16.................................. 46:1

   — » — ........................................ 49:2

Joh. 10:22‑30.................................. 45:3

Joh. 11:17-27.................................. 51:1

Joh. 11:47-57.................................. 49:1

Joh. 12:1-16.................................... 46:1

Joh. 12:44-50.................................. 51:1

Joh. 13:31, 32 Människosonen förherrligad.................................. 53:1

Joh. 13:31-34.................................. 51:1

Joh. 13:31‑38.................................. 48:1

Joh. 13:33....................................... 53:1

Joh. 14:10 Ord och verklighet......... 56:3

Joh. 14:15‑21.................................. 49:1

Joh. 14:23-31.................................. 46:2

Joh. 15:10‑17.................................. 49:1

Joh. 15:26‑16:4............................... 46:2

Joh. 16:5-15.................................... 46:2

Joh. 16:16-22.................................. 51:1

Joh. 16:23-33.................................. 46:2

Joh. 17:1‑8...................................... 49:1

   — » — ........................................ 51:1

Joh. 17:9‑17.................................... 49:1

Joh. 17:18-23.................................. 51:1

Joh. 17:24-26.................................. 51:1

Joh. 18:15‑27.................................. 48:1

Joh.18:20, 1 Kor. 4:1 Nya
testamentets ’hemlighet’
............... 47:3

Matt. 10:26, Matt. 13:11 ff.,  Joh.18:20 Offentligt o. hemligt..................... 53:1

Joh. 18:36-37.................................. 51:1

Joh. 19:1‑11 ................................... 45:1

Joh. 19:30....................................... 55:1

Joh. 20:1-10.................................... 51:1

Joh. 20:6......................................... 45:2

Joh. 20:19‑31.................................. 46:1

Joh. 21:1‑14.................................... 49:1

Joh. 21:15‑23.................................. 49:1

 

Apg. 1:1‑11..................................... 46:2

Apg. 2:14 ff.................................... 51:4

Apg. 2:41........................................ 54:2

Apg. 3:12 ff.................................... 51:4

Apg. 3:13........................................ 51:4

Apg. 4-5.......................................... 51:4

Apg. 25-26...................................... 55:3

Apg. 28:15 ff.................................. 55:3

 

Rom 1:5; 16:24, 25......................... 56:3

Rom. 6:4 Det nya livet.................. 56:1

Rom. 11:16-24................................ 54:2

Rom. 11:25..................................... 53:4

Rom. 12:1 f., 2 Kor. 5:17,
Ef. 4:24, Upp. 2:17..................... 51:2

Matt. 5:39, 43, Rom. 12:19, 21 ....  55:2

Rom. 15:4 Skrifternas tröst............. 56:2

Rom 1:5; 16:24, 25  ...................... 56:3

 

1 Kor. Den urkristna
församlingens…
.......................... 44:2

1 Kor. 2:9‑15 och 2 Petr. 2:20, 21. 45:1

Joh.18:20, 1 Kor. 4:1 Nya
testamentets ’hemlighet’
............... 47:3

1 Kor. 12:12-31.............................. 54:1

Se även Korintierbrevskommentaren!

 

2 Kor. 3:6 Bokstav och ande........... 56:1

Rom. 12:1 f., 2 Kor. 5:17,
Ef. 4:24, Upp. 2:17..................... 51:2

”2 Kor. 13:5 Pröva er själva............ 56:2

Se även Korintierbrevskommentaren!

 

Gal. 3:8........................................... 45:4

 

Ef. 2:19-21 Hörnsten….................. 55:3

För Ef. Se även View.pdf!

Rom. 12:1 f., 2 Kor. 5:17,
 Ef. 4:24, Upp. 2:17.................... 51:2

Ef. 6:10-12 Det ondas makt............ 56:1

 

Fil. 2:12.......................................... 51:2

 

Kol. 1:12‑20................................... 56:3

Kol. 1:12-23................................... 51:3

Kol. 2:l7 Några antydningar …...... 46:4

 

Filemon Onesimus’ flukt …........... 47:3

 — » — Kærlighetens
altovervinnende makt
................... 48:4

 

Hebr. 4:15
… dock utan synd................. 48:2 o. 3

Hebr. 4:14‑16................................. 56:3

Hebr. 5:1‑10................................... 56:3

Hebr. 13:13..................................... 54:2

 

Jak. 1:12-15.................................... 53:2

 

1 Petr. 1:17‑25................................ 56:3

1 Petr. 2:4‑9.................................... 46:2

 

1 Kor. 2:9‑15 och
2 Petr. 2:20, 21
   ........................ 45:1

 

1 Joh. 1:1‑2:2.................................. 56:3

1 Joh. 3:1-6..................................... 51:3

 

Upp:s budskap................................ 52:4

Upp:s grundtankar......................... 56:4

Upp. Studier i............................. 57:1

Upp. Studier i … 2.......................... 57:4

Rom. 12:1 f., 2 Kor. 5:17,
Ef. 4:24, Upp. 2:17  ................... 51:2

Upp. 3:14-22 .................................. 53:3

Upp. 7:9 Ur alla folkslag................. 56:1

Upp. 7:9-17..................................... 52:4

Upp. 12:7-12................................... 55:2