Sökregister II

Litteratur i katalogen ”M.m.”
Namn – Länkad fil – (Tryckår)
                                                                                   Sidnr i PDF-fil

 

Bibelns eget Budskap M.m\Bibeget.pdf (1958)

Förord......................................... 5

Den nytestamentliga gudstjänsten.............................. 7

Gudstjänsten och livets mening.................................................. 28

 »Icke upphäva, utan fullborda».................................................. 35

Frihetens lag enligt Jakobs brev.................................................. 41

Urkristen lära och undervisning.................................................. 44

Evangelium för de små.......... 54

 »Stå icke det onda emot»...... 59

Den förlorade sonen................ 62

Det förlorade fåret och den bort­tappade penningen.................. 65

Hata fader och moder............. 69

Ensam för att bedja................ 72

 »Ordet vart kött».................... 75

Gören eder intet bekymmer!.. 78

Frestelserna............................. 81

Offentligt och hemligt........... 91

Studier till uppenbarelseboken 94

Jesus och judendomen.......... 139

 »Skrifternas tröst»............... 148

Det nya livet......................... 153

Det ondas makt..................... 160

Nya Testamentet och »anfäktelse».......................... 165

 »Pröven eder själva»........... 170

 »Listiga som ormar»........... 174

Fåfänga ord............................ 179

Allmakt och vanmakt........... 184

Människans fråga och Kristi svar................................................ 189

Vedergälla........................... 194
Vilen eder litet!

Die Mandäische Religonsanschauung M.m\Mand.pdf (1930)

Fariseism o. Kristendom 1963 (språkl. bearbetad 1998) M.m\Faris.pdf

Inledning — Grundfrågan
Förhållandet mellan fariseism och kristendom . 5

I. Felaktiga bestämningar av motsatsen
   mellan fariseism och urkristendom

1. Teorin att det inte finns någon väsentlig motsättning ........................................... 8
2. Fariseismen målas på fri hand
och görs till något helt annat än den är ......................... 10
3. Den fariseiska etiken bestäms oriktigt som kasuistisk —  
    mänskokärleken den överordnade normen ...... 11
4. Oriktigt att fariseismen inte är sinnelagsetik ...... 19
5. Oriktigt att bestämma den fariseiska etiken
   som löne- och straffmoral ......................................... 20
6. Oriktigt att den fariseiska etiken är förtjänstlära ... 22
7. Det fariseiska begreppet ’zakut’ ............................ 23
8. Den fariseiska förtjänstteorin ................ 24
9. Den bokstavliga tolkningen av moralbuden 25

II. Den verkliga motsatsen mellan fariseisk och urkristen etik
1. Illustrerad genom en bestämd situation .......... 30
2. Fariseismens lära om den fria viljan ....................... 36
3. Är kristendomen deterministisk? .............. 38
4. Fariseismen fördömer hyckleriet ....................... 40
5. Den kristna grunduppfattningen......... 42
6. Fariseismens lära om friheten............................ 43
7. Den kristna uppfattningen av friheten
och den fariseiska uppfattningens konsekvenser......................................... 46
8. Fariseismens lära om gudagnistan i människan
   (nešama) och syndafallet. Den goda och den onda böjelsen........................... 47
9. Den goda och den onda böjelsen: jésär tov och jésär hara‘................................. 49
10. Den kristna etiken och läran om syndafallet...... 52
11. Förmågan att pröva vad som är rätt....................... 53
12. Föredömets skrymteri 54
13. De kristna såsom världens ljus.................... 58
14. Förförelsen................ 60
15. Hänsynen till dem som är svaga i tron och samvetet 61
16. Den rättfärdiges allmänna förvändhet........ 64

III. Grundmotsättningen
1. Omvändelse — nyskapelse......................................... 66
2. En liknelse.................... 67

..... Register............................ 72

Sidkopior av original: M.m\Faris3_s.pdf (1963)

Eng. övers.: M.m\Pharis.pdf (1964)

 

Förestälningarna om Metatron i äldre judisk mystik M.m\Metatron.pdf (1927)

Korintierbreven (1953) (kommentar)  M.m\Kor1o2.pdf

Kristus och Skriften, 4:e upplagan 1954 (språkligt bearbetad 1999)  M.m\Krioskr4.pdf

Nya Testamentets syn på Gamla Testamentet........................ 3

Nya Testamentets förhållande till Gamla testamentet.... 26

Jesu lära om Skriften och hans förhållande till Skriften... 28

Skriftens självvittnesbörd och ordalydelsens makt.......... 35

Allegori och ordinspiration.... 37

Den regelbundna bibelläsningen
i gudstjänst och hem i Israel på Jesu tid ........................ 41

Den urkristna gudstjänstordningen i sammandrag...................... 45

Morgonbön  (originaltext).......... 46

Morgonbön  (bearb. text)........... 47

Aftonbön  (originaltext)............. 62

Aftonbön  (bearb. Text).......... 63

Kristus och Skriften, 7:e upplagan  M.m\Krioskr7.pdf (1970)

Förord......................................... 9

NTs syn på GT........................ 11

NTs förhållande till det Gamla.................................................. 31

Jesu lära om Skriften o. hans förhållande t. Skriften............ 33

Skriftens självvittnesbörd och ordalydelsens makt................. 39

Allegori och verbalinspiration 41

Den regelb. bibelläsningen i gudstj. och hem i Israel på Jesu tid............................................. 44

Den urkristna gudstj-ordningen i sammandrag............................ 47

    Morgonbön........................... 47

    Dagsbön (Mincha).............. 54

    Aftonbön.............................. 54

Bönetider................................. 58

Den heliga påskmåltiden....... 59

Kristi lidande och Gamla Testamentet............................ 68

De tio sefirot........................... 74

Riket................................... 77

Grundvalen......................... 78

 Äran och Segern................ 80

Makten och Herrligheten.. 82

Frälsningen eller Saligheten............................................. 84

Insikten och Visheten........ 85

Kronan................................ 87

Tablå över de tio sefirot....... 88
Loci och de tio sefirot............ 89

 

Mellan Gamla och Nya Testamentet M.m\MelGToNT.pdf (1944)

Normativ judendom M.m\Normativ.pdf (1929)

Om judisk och nytestamentlig mystik
Originaltext: M.m\Origmyst.pdf (1972)
Bearb. text för den som inte läser hebr. och grek.: M.m\Mystik.pdf

Qohælæth, kommentar på engelska till Predikaren M.m\Qoheleth.pdf (1929)

      På vilken bygger: En fast livsåskådning  M.m\Enfast.pdf 1933

Rannsakan M.m\Rannsakn.pdf (1968)

Förord......................................... 7

Första ämnet: Allmänt inledande:

   Fundamentalism och biblicism.................................................. 13

   Hur skall Skriften brukas?.. 19

   Ord och verklighet............... 22

   Bildning i Nya Testamentet 25

   Behövs en ny bibelöversättning?.................. 29

   Om översättningsarbete...... 33

   Guds Ord till hela människan.................................................. 36

Andra ämnet: Perikoper:

   Själens törst, Ps. 42:2 f........ 45

   Mamons bekymmer, Matt. 6:24‑34..................................... 48

   Falska profeter, Matt. 7:15‑20.................................................. 53

   Att ha seende ögon men icke se, Matt. 13:13 ff..................... 61

   Stor är din tro, Matt. 15:21‑28.................................................. 64

   Bröllopskläder, Matt. 22:1‑14.................................................. 66

   Den dagen och den stunden känner ingen, Matt. 24:35‑44. 68

   Beredd för den stund som ingen vet, Matt. 25:1‑13................... 70

   Ordets makt att verka av sig självt, Mark. 4:26‑29.............. 72

   Den barmhärtige samariten, Luk. 10:23‑37.......................... 75

   Liknelsen om den orättrådige förvaltaren, Luk. 16:1‑13........ 80

   Ordet blev kött, Joh. 1:14.... 83

   Ord av evigt liv, Joh. 6:63 ff. 86

   Guds församling................... 88

   I. Rom. 11:16‑24................... 88

   II. Apg. 2:41.......................... 90

   Hedningarna i fulltalig skara, Rom. 11:25.............................. 93

   Guds Ord är en dårskap, 1 Kor. 1:27‑2:9.................................... 96

   Syndfri? 1 Joh. 3:1‑6............ 98

   Varken kall eller varm, Upp. 3:14‑22................................... 101

Tredje ämnet: Jesu och apostlarnas löra om Skriften:

   Han öppnade för oss Skrifterna................................................ 107

   Bibelns syn på sig själv..... 111

   Skriftens enkla mening..... 115

   Jesu Kristi undervisning i Skriften.................................. 118

   Skriftens fullkomning........ 121

Fjärde ämnet: Bönen – Gudstjänsten:

   Ha sin fröjd i Herrens ord.. 127

   Den gudomliga ordningen. 130

   Psaltarens ställning i bönelivet................................................ 134

   Amos 5:23 f. från nytestamentlig synpunkt...... 140

   Bordsbönen i Nya Testamentet................................................ 143

   Att tigga i Jesu Kristi namn 145

   Gudstjänstens höjdpunkt... 148

Femte ämnet: Nattvarden:

   Inför nattvarden.................. 153

   Påskmåltid och nattvard... 158

   Jesu avskeds ord................. 162

Sjätte ämnet: Korset:

   Getsemanekampen............ 169

   Vem är den korsfäste? Kol. 1:12‑23................................... 172

   Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?.................. 176

   Kristus — offerlammet..... 179

   Korsets dårskap.................. 182

   Rika genom hans fattigdom 184

   Frälsningens mysterium.... 188

   Människosonen och mysteriet................................................ 193

Sjunde ämnet: Uppståndelsen:

   Kristi uppståndelse............ 215

   Uppståndelsens mysterium 220

   Uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull........ 224

Åttonde ämnet: Förkunnelsen:

   Kristi vittnen och härolder 229

   Den nytestamentliga förkunnelsens ”ineffektivitet”................................................ 233

   Vad skall jag predika?...... 236

   Förkunna omvändelse........ 242

   Bekänna och kännas vid, Matt. 10:32‑39................................. 244

Nionde ämnet: Det nya livet:

   Det nya livets gåva............ 249

   Det nya livets mysterium. 253

   En död till liv, Gal. 2:19‑21 257

   Kristi bud............................ 260

   Den nya tidsålder, som icke kommit.................................. 266

   Tro och fantasi................... 268

   Begreppet ”tro” hos Paulus 270

   Trons kännetecken............. 273

   Förhållandet frihet — lagbundenhet i Nya Testamentet................................................ 284

   Vandringen i ljuset, Ef. 5:8 287

   Du har bevarat mitt Ord, Upp. 3:8.......................................... 291

   Trohet, Matt. 10:32‑39...... 295

   Ensamhet och gemenskap. 297

   Hänförelse.......................... 305

Tionde ämnet: Det onda:

   Segern över ondskans makt 313

   Människan och världen i Nya Testamentet.......................... 316

   ”Enhet” och ”splittring” i nytestamentlig belysning..... 319

   Såsom bedrövade och dock alltid glada, 2 Kor. 6:10....... 322

   Evig förtappelse............... 326
   Ljuset och mörkret............ 330

 

 

The Aramaic portion of Bereshit Rabba With grammar of Galilæan Aramaic M.m\BerRab.pdf.  ---  M.m\BERGramm.pdf (1939)
              (Studietips:
M.m\Studtips.pdf)

The Fourth Gospel (stor fil) M.m\4th_gosp.pdf (1929). Även uppdelad i två filer för svagare datorer:  M.m\4th_1.pdf  och M.m\4th_2.pdf

Behandlar Joh. 1:51 - - - - 12:50 (336 sid.)

 

3 Enoch or The Hebrew Book of Enoch (1928)

      Delad på 5 filer:
Prolegomenon M.m\3Hen_sA.pdf
Part I: Introduction M.m\3Hen_sB.pdf
Part II: Translation with notes M.m\3Hen_sC.pdf
Part III: Hebrew text with critical notes M.m\3Hen_sD.pdf
Part IV: Indexes M.m\3Hen_sE.pdf

Tillbaka till Bibeln [M.m\Tillbaka.pdf (1944)

Jesu undervisning om bönen.... 7

Samvetets ord och den andliga döden........................................ 31

Det Gamla Testamentet och det Nya........................................... 36

Några synpunkter på den judiska litteraturens betydelse
för den nytestamentliga exegetiken............................... 43

Hellenism och judendom....... 59

Johannesevangeliets krav på den teologiska forskningen........... 75

Underverk och undret i NT såsom exegetiskt problem..... 92

Kristendomen och evangeliets anstöt..................................... 100

Långfredagens predikan....... 105

Kristus — vår enda väg till Gud................................................ 110

Nya Testamentet och religiös upplevelse............................. 114

Samariterna i Nya Testamentet och historien.......................... 122

Trito-Isaia (Isaiah 55-66). A literary and linguistic analysis. M.m\Trisa_s.pdf (1931)

The View of the Univers in Epistle to the Ephesians M.m\View.pdf